Ιστορικό αναθεωρήσεων της σελίδας «DATEDIFF()»

Από The Stelios Files

Επιλογή διαφορών: Μαρκάρετε τα κουμπιά επιλογής των εκδόσεων που θέλετε να συγκρίνετε και πατήστε το enter ή το κουμπί στο κάτω μέρος.
Υπόμνημα: (τρέχουσα) = διαφορά από την τελευταία έκδοση, (προηγούμενη) = διαφορά από την προηγούμενη έκδοση, μ = μικροαλλαγή.

  • τρέχουσαπροηγούμενη 16:23, 26 Μαΐου 2023Admin συζήτηση συνεισφορές 523 bytes +523 Νέα σελίδα με '==Ορισμός== Η συνάρτηση DATEDIFF() επιστρέφει τον αριθμό των ημερών μεταξύ δύο τιμών ημερομηνίας. ==Σύνταξη== <syntaxhighlight lang="TypoScript"> DATEDIFF(date1, date2) </syntaxhighlight> ==Παράδειγμα== Η παρακάτω εντολή <syntaxhighlight lang="TypoScript"> SELECT DATEDIFF("2017-06-25 09:34:21", "2017-06-15 15:25:35"); </syntaxhighlight> Θα επιστρέψει...'