Ιστορικό αναθεωρήσεων της σελίδας «Υπολογισμός διαφορών μετρήσεων Ηλεκτρικής Κατανάλωσης από πίνακα»

Από The Stelios Files

Επιλογή διαφορών: Μαρκάρετε τα κουμπιά επιλογής των εκδόσεων που θέλετε να συγκρίνετε και πατήστε το enter ή το κουμπί στο κάτω μέρος.
Υπόμνημα: (τρέχουσα) = διαφορά από την τελευταία έκδοση, (προηγούμενη) = διαφορά από την προηγούμενη έκδοση, μ = μικροαλλαγή.

  • τρέχουσαπροηγούμενη 16:26, 26 Μαΐου 2023Admin συζήτηση συνεισφορές 4.248 bytes +4.248 Νέα σελίδα με ' Υπολογισμός διαφορών μετρήσεων Ηλεκτρικής Κατανάλωσης από πίνακα. ==Τα δεδομένα== Ο πίνακας electricity περιέχει τις μετρήσεις από το ρολόι της ΔΕΗ με την παρακάτω μορφή: <syntaxhighlight lang="ActionScript"> Id date m_day m_night remarks 150 2023-05-13 85710.6 27616.9 149 2023-05-12 85701.9 27613.5 148 2023-05-11 85691.0 27...'