Ιστορικό αναθεωρήσεων της σελίδας «Εισαγωγή αρχείου CSV σε πίνακα MySQL»

Από The Stelios Files

Επιλογή διαφορών: Μαρκάρετε τα κουμπιά επιλογής των εκδόσεων που θέλετε να συγκρίνετε και πατήστε το enter ή το κουμπί στο κάτω μέρος.
Υπόμνημα: (τρέχουσα) = διαφορά από την τελευταία έκδοση, (προηγούμενη) = διαφορά από την προηγούμενη έκδοση, μ = μικροαλλαγή.

  • τρέχουσαπροηγούμενη 16:24, 26 Μαΐου 2023Admin συζήτηση συνεισφορές 2.825 bytes +2.825 Νέα σελίδα με 'Η <syntaxhighlight lang="TypeScript" inline>LOAD DATA INFILE</syntaxhighlight> δήλωση σάς επιτρέπει να διαβάζετε δεδομένα από ένα αρχείο κειμένου και να εισάγετε τα δεδομένα αυτά σε έναν πίνακα βάσης δεδομένων πολύ γρήγορα. Οι στήλες του αρχείου δεδομένων CSV πρέπει να ταιριάζουν με τον αρι...'