ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Από The Stelios Files
Oliveoil.jpg

1 Περιγραφές και ορισμοί των ελαιολάδων και πυρηνελαίων

Η χρήση των περιγραφών και των ορισμών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων που παρατίθενται στο παρόν μέρος είναι υποχρεωτική όσον αφορά την εμπορία των εν λόγω προϊόντων εντός της Ένωσης, καθώς και στο εμπόριο με τρίτες χώρες, εφόσον είναι συμβατή με τους διεθνείς υποχρεωτικούς κανόνες.

Μόνον τα έλαια που αναφέρονται στο σημείο 1 στοιχεία α) και β) και στα σημεία 3 και 6 μπορούν να διατίθενται στο λιανικό εμπόριο.

1.1 1. Παρθένα ελαιόλαδα

«Παρθένα ελαιόλαδα»: έλαια λαμβανόμενα από τον ελαιόκαρπο μόνο με μηχανικές ή άλλες φυσικές μεθόδους σε συνθήκες που δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου, τα οποία δεν έχουν υποστεί καμία άλλη επεξεργασία πλην της πλύσης, της μετάγγισης, της φυγοκέντρησης και της διήθησης· εξαιρούνται τα έλαια που λαμβάνονται με διαλύτες, με βοηθητικές ύλες παραλαβής που έχουν χημική ή βιοχημική δράση ή με μεθόδους επανεστεροποίησης και τα μείγματα με έλαια άλλου είδους.

Τα παρθένα ελαιόλαδα ταξινομούνται και περιγράφονται αποκλειστικά με τις ακόλουθες ονομασίες:

1.1.1 α. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

«Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο»: παρθένο ελαιόλαδο του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 0,8 g ανά 100 g και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με εκείνα που καθορίζονται για αυτήν την κατηγορία σε αυτό το πρότυπο.

1.1.2 β. Παρθένο ελαιόλαδο

«Παρθένο ελαιόλαδο»: το παρθένο ελαιόλαδο του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 2 g ανά 100 g και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με εκείνα που καθορίζονται για αυτήν την κατηγορία σε αυτό το πρότυπο.

1.1.3 γ. Ελαιόλαδο λαμπάντε

«Ελαιόλαδο λαμπάντε»: το παρθένο ελαιόλαδο του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, υπερβαίνει τα 2 g ανά 100 g και/ή του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με εκείνα που καθορίζονται για αυτήν την κατηγορία σε αυτό το πρότυπο.

1.2 2. Εξευγενισμένο ελαιόλαδο

«Εξευγενισμένο ελαιόλαδο»: ελαιόλαδο λαμβανόμενο με εξευγενισμό παρθένων ελαιολάδων, του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 0,3 g ανά 100 g και τα ιδιαίτερα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με εκείνα που καθορίζονται για αυτήν την κατηγορία σε αυτό το πρότυπο.

1.3 3. Ελαιόλαδο — αποτελούμενο από εξευγενισμένα και παρθένα ελαιόλαδα

«Ελαιόλαδο λαμβανόμενο με ανάμειξη εξευγενισμένου ελαιόλαδου και παρθένων ελαιόλαδων»: ελαιόλαδο λαμβανόμενο με ανάμειξη εξευγενισμένου ελαιόλαδου και παρθένων ελαιόλαδων, εκτός από το ελαιόλαδο λαμπάντε, του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει το 1 g ανά 100 g και τα άλλα ιδιαίτερα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με εκείνα που καθορίζονται για αυτήν την κατηγορία σε αυτό το πρότυπο.

1.4 4. Ακατέργαστο πυρηνέλαιο

«Ακατέργαστο πυρηνέλαιο»: έλαιο λαμβανόμενο από τους πυρήνες του ελαιόκαρπου κατόπιν επεξεργασίας με διαλύτες ή με φυσικά μέσα ή έλαιο που αντιστοιχεί, με εξαίρεση ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, σε ελαιόλαδο λαμπάντε· εξαιρούνται τα έλαια που λαμβάνονται με διεργασίες επανεστεροποίησης και τα μείγματα με έλαια άλλου είδους και των οποίων τα άλλα ιδιαίτερα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με εκείνα που καθορίζονται για αυτήν την κατηγορία σε αυτό το πρότυπο.

1.5 5. Εξευγενισμένο πυρηνέλαιο

«Εξευγενισμένο πυρηνέλαιο»: έλαιο λαμβανόμενο με εξευγενισμό ακατέργαστου πυρηνελαίου, του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 0,3 g ανά 100 g και τα ιδιαίτερα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με εκείνα που καθορίζονται για αυτήν την κατηγορία σε αυτό το πρότυπο.

1.6 6. Πυρηνέλαιο

«Πυρηνέλαιο»: έλαιο λαμβανόμενο με ανάμειξη εξευγενισμένου πυρηνελαίου και παρθένων ελαιολάδων, εκτός από το ελαιόλαδο λαμπάντε, του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει το 1 g ανά 100 g και τα ιδιαίτερα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με εκείνα που καθορίζονται για αυτήν την κατηγορία σε αυτό το πρότυπο.

1.7 Πηγή

  • Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 , για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου.
  • INTERNATIONAL OLIVE COUNCIL: Trade standard applying to olive oils and olive pomace oil. (November 2019)