Ενέργειες

date

Από The Stelios Files


Η εντολή date εμφανίζει ή ορίζει την ημερομηνία και την ώρα.


Εισαγάγετε την ακόλουθη εντολή για να προσδιορίσετε τι αναγνωρίζει το σύστημά σας ως την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα:

/usr/bin/date

Προσοχή: Μην αλλάζετε την ημερομηνία όταν στο σύστημα είναι συνδεδεμένοι περισσότεροι από έναν χρήστες.

Οι ακόλουθες μορφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τον ορισμό της ημερομηνίας με την παράμετρο Date:

  • mmddHHMM[YYyy] (προεπιλογή)
  • mmddHHMM[yy]


Οι μεταβλητές στην παράμετρο Date ορίζονται ως εξής:


Είδος Περιγραφή
mm Καθορίζει τον αριθμό του μήνα.
dd Καθορίζει τον αριθμό της ημέρας του μήνα.
HH Καθορίζει τον αριθμό της ημέρας του μήνα.
MM Καθορίζει τον αριθμό της ημέρας του μήνα.
YY Καθορίζει τον αριθμό της ημέρας του μήνα.
yy Καθορίζει τους δύο τελευταίους αριθμούς του έτους.


Με δικαιώματα root, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή date για να ορίσετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Για παράδειγμα:

date 021714252002

Ορίζει την ημερομηνία στις 17 Φεβρουαρίου 2002 και την ώρα στις 14:25.

Πηγή