Ενέργειες

Τρικυανιούχο αμμώνιο

Από The Stelios Files

Χημική ένωση που ένας από τους κύριους σκοπούς της είναι να ελέγχει την ανάπτυξη των φωτισμένων αλογονιδίων του αργύρου κατά τη διάρκεια της πρώτης εμφάνισης των διαφανειών. Αυτό μειώνει τον κόκκο.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ