Ενέργειες

Ταχύτητα φωτοφράχτη

Από The Stelios Files

Η δράση του φωτοφράχτη που ελέγχει τη διάρκεια μίας έκθεσης. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα τόσο πιο σύντομη είναι η έκθεση. Οι ταχύτητες του φωτοφράχτη δίνονται σε κλάσματα του δευτερολέπτου όπου κάθε μία είναι η μισή σε διάρκεια της προηγούμενης , στην κλίμακα των ταχυτήτων. Η τυποποιημένη ακολουθία ταχυτήτων είναι 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 sec. κ.ο.κ.

Πηγή

  • Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ
  • Φωτογράφος