Ενέργειες

Υπερεμφάνιση

Από The Stelios Files

Τα αποτελέσματα της αύξησης του προτεινόμενου από τον κατασκευαστή βαθμού εμφάνισης.

Μπορεί να προκληθεί από παρατεταμένο χρόνο εμφάνισης, αυξημένη θερμοκρασία ή ανάδευση.

Στην έγχρωμη φωτογραφία έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της πυκνότητας του χρώματος και του κόκκου.

Στις έγχρωμες διαφάνειες υπάρχει μία απώλεια στην αντίθεση και τη χρωματική ισορροπία.

Στα έγχρωμα αρνητικά η αντίθεση αυξάνεται αλλά τα χρώματα μπορούν να αλλοιωθούν σε τέτοιο βαθμό που να μη δέχονται οποιαδήποτε διόρθωση στο εκτυπωτικό στάδιο.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπερδιατίμηση του φιλμ.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ


Υπερεμφάνιση