Ενέργειες

Υπερδιατίμηση

Από The Stelios Files

Όρος που χρησιμοποιείται όταν η προτεινόμενη από τον κατασκευαστή ταχύτητα του φιλμ παραβλέπεται.

Ρυθμίζοντας μία μεγαλύτερη ταχύτητα στη μηχανή, προκαλώντας έτσι υποέκθεση που ισορροπείται με υπερεμφάνιση.

Τα αντιστρεπτά φιλμ αντιδρούν ικανοποιητικά στη μέθοδο αυτή, αλλά ίσως προκαλούνται και ανεπιθύμητες αποχρώσεις.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ