Ενέργειες

Πυκνότητα

Από The Stelios Files

Γενικός όρος που περιγράφει την ποσότητα του φωτογραφικού ιζήματος (αργύρου ή χρωστικής) που δημιουργείται από την έκθεση και εμφάνιση.

Η μέτρηση της πυκνότητας βασίζεται στην αδιαφάνεια και συνήθως εκφράζεται σαν ο λογάριθμος της αδιαφάνειας αυτής.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ